Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland
“Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland, zorg met passie!”

 

INLEIDING IN HET ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

 • De stichting: Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland, gevestigd te Leusden.
 • Instelling: één of meer zorginstelling(en) die gebruik wensen te maken van de dienstverlening van de stichting en daartoe met de stichting (een) overeen­komst(en) aangaan in de zin als nader is bepaald in de onderhavige inkoop voorwaarden.
 • Leverancier: de wederpartij waarmee de stichting een overeenkomst aangaat ter zake het leveren van producten en/of het leveren van andere prestaties ten behoeve van de stichting, in de zin als nader is bepaald in de onderhavige inkoop voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten en tevens op alle andere rechtshandelingen tussen de stichting en de instelling / de leverancier.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de instelling / de leverancier, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Mocht enige bepaling van de inkoopvoorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing dan wel ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de inkoopvoorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In dat geval zullen de stichting en de instelling / de leve­rancier in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en strekking van de eerdere bepaling.
 4. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden en de door de stichting met de instelling / de leverancier te sluiten / gesloten overeenkomst, prevaleert hetgeen is bepaald in deze te sluiten / gesloten overeenkomst boven het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op deze inkoopvoorwaarden gelden slechts indien deze tussen de stichting en de instelling / de leverancier schriftelijk zijn overeen­gekomen.

 

INKOOP VAN DOOR STICHTING TE LEVEREN ZORG BIJ INSTELLING

Artikel 3 – Overeenkomst tussen stichting en instelling / betaling door instelling

 1. Indien er een overeenkomst is gesloten tussen de stichting en de instelling over door de stichting in te kopen zorg van en te leveren zorg aan de instelling, staat het de stichting volledig vrij om te bepalen welke van haar leden / (rechts)personen deze ingekochte zorg zullen leveren. De stichting staat daarbij jegens de instelling in voor de vereiste opleiding en competenties van haar leden / (rechts)personen welke de ingekochte zorg uit naam van de stichting zullen leveren.
 2. In de overeenkomst die is gesloten tussen de stichting en de instelling zullen (a) de omvang en de aard van de door de stichting aan de instelling te leveren zorg en (b) het door de instelling daarvoor te betalen (uur)tarief dan wel all-in tarief, nauwkeurig worden bepaald.
 3. In de overeenkomst als bedoeld in lid 2 zullen voorts nauwkeurig worden aangegeven de data van facturatie door de stichting aan de instelling en de termijnen waarop de instelling de door de stichting gefactureerde bedragen dient te hebben voldaan.
 4. Eenmaal door de stichting aan de instelling geleverde zorg die door de instelling aan de stichting is betaald, kan nadien nimmer onderwerp zijn van enige nacalcu­latie, tenzij er protocollen van toepassing zijn die dwingend anders voorschrijven.
 5. De stichting is te allen tijde bevoegd om te verlangen dat de instelling voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie (inclusief het ver­schuldigde bedrag aan BTW) doet afgeven door een voor de stichting acceptabele en gerenommeerde Europese bankinstelling, om de nakoming van haar verplich­tin­gen jegens de stichting zeker te stellen.
 6. De stichting is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake (een deel van) de overeenkomst met de instelling op te schorten, indien de instelling (gedeeltelijk) tekort schiet in de (tijdige) nakoming van (een deel van) haar verbintenis(sen) jegens de stichting.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. De stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade, door haar, haar personeel, haar leden en het personeel van haar leden, toegebracht aan de instelling, het personeel van de instelling, de cliënten van de instelling en de overige relaties van de instelling, tenzij deze schade dan wel de gevolgschade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeen­komst tussen de stichting en de instelling, mogelijk anders voortvloeien dan in het eerste lid van dit artikel is bepaald.

 

INKOOP DOOR STICHTING BIJ LEVERANCIER(S)

Artikel 5 – Offertes en orders

 1. Aanvragen van de stichting voor een offerte binden de stichting niet en gelden als een uitnodiging door de stichting tot het uitbrengen van een offerte door de leverancier. Aan het uitbrengen van een offerte door de leverancier aan de stichting zijn voor de stichting nimmer kosten verbonden.
 2. Indien de leverancier zonder daartoe van de stichting een order te hebben ontvan­gen, een aanvang maakt met de levering van producten / prestaties, dan doet de leverancier dit voor eigen rekening en risico.
 3. De stichting is gerechtigd om, indien de leverancier aantoonbaar nog niet is aangevangen met de uitvoering van de door de stichting ontvangen order, deze order te allen tijde kosteloos te annuleren.

 

Artikel 6 – Prijzen en (af)levering

 1. De tussen de stichting en de leverancier overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst en zijn mitsdien niet aan herziening onderhevig.
 2. De (af)levertermijn en het (af)levertijdstip voor door de stichting ingekochte produc­ten / prestaties zijn fatale termijnen voor de leverancier. Bij niet tijdige (af)levering is de leverancier jegens de stichting zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien de leverancier verwacht dat de (af)levering niet tijdig zoals overeengekomen kan geschieden, dient hij de stichting daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormen. Daarbij doet de leverancier onmiddellijk een voorstel voor het nemen van over­brug­gings­maat­regelen. De kosten van eventuele overbruggingsmaatregelen zijn nimmer voor rekening van de stichting. Indien de leverancier nalaat om overbruggings­maat­regelen voor te stellen aan de stichting dan wel om deze te treffen, dan is de stichting gerechtigd om voor rekening van de leverancier de benodigde overbrug­gingsmaatregelen te laten uitvoeren.
 4. De leverancier is in de situatie als bedoeld in lid 3 van dit artikel slechts gerechtigd om een alternatief product / alternatieve prestatie (af) te leveren, nadat de stichting hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Behoudens indien de vertraging in de (af)levering van de producten / de prestatie te wijten is aan de stichting zelf, is de leverancier aan de stichting een boete ver­schul­digd van 10% van de tussen de stichting en de leverancier overeengekomen prijs / prijzen als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel laat onverlet het recht van de stichting om de overeenkomst met de leverancier te ontbinden en/of om van de leverancier nakoming dan wel schadevergoeding te vorderen.
 7. De plaats van (af)levering is de feitelijke vestigingsplaats van de stichting. Tekenen voor ontvangst door de stichting houdt nadrukkelijk géén goedkeuring in voor de door de leverancier (af)geleverde producten / prestaties.
 8. Indien de stichting ingekochte producten / prestaties bij de leverancier ophaalt, verleent de leverancier daarbij alle noodzakelijk hulp (onder meer bij het inladen), zonder nadere kosten voor de stichting.

 

Artikel 7 – Verpakking en verzending

 1. De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet behoorlijke verpak­king en/of voor schade veroorzaakt tijdens het transport, tot aan het (af)lever­adres van de stichting als vermeld in artikel 6 lid 7.
 2. De leverancier is verantwoordelijk voor het op eigen kosten ophalen van of het retour nemen van de beschadigde zaken en voor het binnen 2 werkdagen (af)leveren van nieuwe, onbeschadigde producten / prestaties, zonder dat daaraan voor de stichting extra kosten aan zijn verbonden. In geval van spoed, ter beoordeling aan de stichting, is de leverancier verplicht tot een nieuwe levering van onbeschadigde producten / prestaties binnen een door de stichting gestelde kortere termijn, zonder dat daaraan voor de stichting extra kosten zijn verbonden.
 3. Indien de stichting aan de leverancier verzoekt om de levering uit te stellen, zal de leverancier de producten / de prestaties deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor de stichting opslaan, beveiligen en genoegzaam verzekeren. Eventuele daar­aan verbonden, redelijke kosten, kunnen na voorafgaand overleg van de leverancier met de stichting aan de stichting worden doorberekend.

 

Artikel 8 – Eigendom en risico

 1. De leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de producten / prestaties wordt geleverd. Het eigendom van de producten / prestaties gaat over op de stichting bij (af)levering daarvan op het (af)leveradres van de stichting als vermeld in artikel 6 lid 7. Het risico voor de producten / de prestaties van de leverancier gaat over op de stichting ná acceptatie van de producten / de prestaties door de stichting.
 2. In geval van opslag van de producten / de prestaties door de leverancier als vermeld in artikel 7 lid 3, verkrijgt de stichting de eigendom van de producten / de prestaties op het moment waarop deze ten behoeve van de stichting worden opgeslagen.
 3. Indien de stichting (af)geleverde producten / prestaties al dan niet met toebehoren bij de leverancier inruilt dan wel deze aan de leverancier retourneert, dan gaat het risico van deze producten / prestaties weer over op de leverancier op het moment dat de betreffende producten / prestaties in handen van de transporteur worden gesteld.
 4. Als de door de leverancier (af)geleverde producten / prestaties door de stichting worden afgekeurd, dan worden de eigendom en het risico van deze producten / prestaties geacht bij de leverancier te zijn gebleven en nimmer op de stichting te zijn overgegaan.

 

Artikel 9 – Kwaliteit en garantie

 1. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde producten / prestaties beantwoorden aan hetgeen daaromtrent met de stichting is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die aan de stichting zijn toegezegd en die de stichting mag verwachten, deugdelijk zijn en vrij van gebreken, in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
 2. Indien er van een geleverd product / geleverde prestatie gebruiksaanwijzingen, tech­nische documentatie, instructieboeken, veiligheids (informatie)bladen aanwezig zijn, is de leverancier verplicht om deze mee te leveren bij de (af)levering van het product / de prestatie aan de stichting.
 3. De leverancier staat er voorts voor in dat de geleverde producten / prestaties onbe­zwaard zijn en vrij zijn van beslagen.
 4. De leverancier is gehouden te bedingen dat garantiecertificaten en daaruit voort­vloeiende garanties van eventuele derden rechtstreeks aan de stichting worden overgedragen.
 5. Het niet (laten) verstrekken van de garantiecertificaten e.d. als vermeld in lid 4 van dit artikel, ontslaat noch de leverancier noch de door hem ingeschakelde eventuele der­den van de betreffende garantieverplichtingen. Bij discrepantie tussen verschillen­de garantieteksten betreffende eenzelfde product / onderdeel van een product / pres­tatie geldt voor de stichting de meest gunstige garantietekst.

 

Artikel 10 – Facturering en betaling

 1. Bij volledig en correcte uitvoering van de overeenkomst tussen de stichting en de leverancier door de leverancier, voldoet de stichting een ter zake door de leveran­cier gefactureerd bedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum van een ontvangen correcte factuur van leverancier.
 2. Op verzoek van de stichting dient de leverancier een kostenplaats, interne con­tactpersoon of andere relevante informatie te vermelden op de factuur.
 3. Eventuele door de stichting aan de leverancier verschuldigde rente is nooit meer dan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.
 4. Betaling van een correcte factuur door de stichting aan de instelling houdt niet in dat de leverancier ontslagen is van enige garantie en/of aansprakelijkheid of dat de stichting afstand doet van enig recht dat zij jegens de instelling kan doen gelden.
 5. De stichting is gerechtigd om bedragen die zij uit enigerlei hoofde van de leveran­cier al dan niet opeisbaar te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die zij aan de leverancier verschuldigd is.
 6. De stichting is te allen tijde gerechtigd om haar verplichtingen ter zake een over­eenkomst met de leverancier op te schorten, indien de leverancier (gedeeltelijk) tekort schiet in de (tijdige) nakoming van (een deel van) zijn verbintenis(sen) jegens de stichting.
 7. De stichting is geen rentekosten, incassokosten of eventuele andere kosten ver­schuldigd indien de leverancier een onjuiste, incomplete of anderszins incorrecte factuur heeft ingediend of indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de leverancier.
 8. De leverancier doet jegens de stichting afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het retentierecht of het recht van reclame.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de stichting of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek aan/in de geleverde producten / prestaties.
 2. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met de stichting, door de stichting, haar personeel, haar leden / (rechts)personen of het personeel daarvan dan wel door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van de leverancier, van zijn personeel of van degenen die door de leverancier bij de uitvoering van de overeen­komst zijn betrokken, dan wel als gevolg van door de leverancier gebruikte zaken ter uitvoering van de overeenkomst met de stichting.
 3. De leverancier vrijwaart de stichting voor aanspraken van derden.
 4. De leverancier draagt er zorg voor dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst met de stichting adequaat is verzekerd voor zijn aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van de stichting zal de leverancier de polis(sen) van zijn verze­kering overleggen aan de stichting alsmede bewijs van betaling van de verschul­digde premie(s).
 5. De leverancier garandeert het vrije gebruik van de geleverde producten / prestaties door de stichting en vrijwaart de stichting voor eventuele claims van derden ter zake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en op andere vergelijkbare rechten.

 

SLOTBEPALINGEN IN HET ALGEMEEN

 Artikel 12 – Geheimhouding

 1. De instelling / de leverancier is verplicht om alle informatie dan wel alle gegevens over de stichting, haar personeel, haar leden / (rechts)personen en het personeel van haar leden alsmede van de relaties van de stichting, die wordt / worden verkregen in het kader van (de uitvoering van) een overeen­komst met de stichting, geheim te houden en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de stichting aan derden bekend te maken, tenzij deze bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
 2. De instelling / de leverancier is gehouden om de verplichtingen als vermeld in lid 1 van dit artikel op te leggen aan het personeel van de instelling / de leverancier en aan door de instelling / de leverancier in het kader van de overeenkomst met de stichting eventueel te betrekken derden.
 3. In geval van overtreding door de instelling / de leverancier van de verplichtingen uit hoofde van de leden 1 en 2 van dit artikel verbeurt de instelling / de leverancier aan de stichting, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk door de stichting opeisbare boete van € 25.000,– per overtreding, welke boete onverlet laat de bevoegdheid van de stichting tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
 4. De instelling / de leverancier staat er jegens de stichting voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stipt in acht zijn en zullen worden genomen. De instelling / de leverancier zal door de stichting ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk aan de stichting verstrekken. De instelling / de leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorg dragen. De instel­ling / de leverancier zal de stichting vrijwaren voor alle aanspraken van derden die jegens de stichting mochten worden ingesteld wegens schending van de geldende WBP en/of andere toepasselijke regelgeving en/of wettelijke (bewaar)termijnen.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten

 1. De instelling / de leverancier verplicht zich om de naam van de stichting en/of de namen van haar personeelsleden, de namen van de leden / (rechts)personen van de stichting en de personeelsleden van deze leden, dan wel de namen van alle overige relaties van de stichting, noch direct, noch indirect te gebruiken in publi­caties en/of advertenties of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de stichting.

 

Artikel 14 – Ontbinding, overmacht en opzegging van de overeenkomst

 1. De stichting is jegens de instelling / de leverancier bevoegd tot ontbinding of beëindiging van de overeenkomst, alsmede daarmee samenhangende overeen­komsten, door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat de stichting tot enige schadevergoeding jegens de instelling / de leverancier gehouden is, indien:
 • de instelling / de leverancier in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren;
 • indien geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd op het vermogen van de instelling / de leverancier;
 • de instelling / de leverancier overgaat tot staking of overdracht van de onder­neming of van een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande andere onderne­ming, dan wel indien de instelling / de leverancier overgaat tot wijziging van de doelstelling van de onderneming;
 • in geval van stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overname dan wel fusie van de onderneming van de instelling / de leverancier, waardoor er een (belang­rijke) wijziging plaatsvindt in de zeggenschap en/of controle.
 1. Indien de stichting enerzijds dan wel de instelling / de leverancier anderzijds door overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming) niet aan de verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, dan worden de wederzijdse verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. De stichting enerzijds en de instelling / de leverancier anderzijds zullen zich alleen op overmacht kunnen beroepen, wanneer daarvan zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, aan de wederpartij schriftelijk bericht wordt gegeven.
 2. Indien de overmachtstoestand aan de zijde van de stichting dan wel aan de zijde van de instelling / de leverancier langer dan één maand heeft geduurd, is de weder­partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinding door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst.
 3. In geval van duurovereenkomsten van de stichting met de instelling / de leverancier met een looptijd van ten minste één jaar, is de stichting te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met de wederpartij tussentijds op te zeggen, mits de stichting daarbij een opzegtermijn in acht neemt van 3 maanden. De stichting is in geval van een opzegging als vermeld in de vorige volzin, niet schadeplichtig jegens de instelling / de leverancier.
 4. Verplichtingen tussen de stichting enerzijds en de instelling / de leverancier ander­zijds, die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele (eigen­doms)rechten, geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de onderhavige inkoopvoorwaarden en op alle overeenkomsten tussen de stichting enerzijds en de instelling / de leverancier anderzijds, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen (daaronder begrepen een geschil dat door slechts één van de partijen als zodanig wordt beschouwt) die naar aanleiding van de onderhavige inkoopvoor­waarden dan wel naar aanleiding van overeenkomsten tussen de stichting ener­zijds en de instelling / de leverancier anderzijds mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter in Nederland.

Algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland

 

Artikel 1: Kwaliteit van de zorg 

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland garandeert als zorgaanbieder dat kwalitatief verantwoorde zorg wordt verleend. Indien van toepassing voldoet de door Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland aangeboden zorg aan de eisen die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Medewerkers van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland verricht zijn of haar werkzaamheden zoals dat van een redelijk bekwaam en een redelijk handelend zorgverlener verwacht mag worden.

 

Artikel 2: Geheimhouding 

Medewerkers van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland houdt alles geheim wat hem/haar bij het verrichten van de werkzaamheden over de persoon van de cliënt en diens gezin, partner of huisgenote ter ore komt.

 

Artikel 3: Veiligheid/ schade

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland en de cliënt zorgen ervoor dat de overeengekomen werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen worden verricht.

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland is verzekerd voor schade die door haar medewerkers wordt veroorzaakt. De schade en toedracht dient binnen 48 uur schriftelijk bij Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland gemeld te worden. De schadeverzekeraar bekijkt daarna samen met de cliënt hoe een en ander verder afgewikkeld wordt.

 

Artikel 4: Uitvoering werkzaamheden 

De uitvoering van de overeengekomen zorg wordt namens Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland verricht door een of meer zorgverleners. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland geeft hierbij zoveel mogelijk aan welke zorgverleners de overeengekomen hulp zullen bieden. De zorgverlener is in dienst van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland en wordt door Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland aan de cliënt ter beschikking gesteld. Er is geen sprake van een dienstverband tussen de cliënt en de zorgverlener, de zorgverlener blijft in dienst van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland .

 

Artikel 5: Declaratie 

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland zal de door de zorgvrager verschuldigde vergoeding maandelijks declareren door toezending van een gespecificeerde factuur. De factuur zal een overzicht bevatten van de gewerkte uren of de gegeven behandelingen. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland zal binnen 4 weken na afloop van de maand waarin de zorg is verleend alle declaraties over die maand indienen bij de cliënt en of bij desbetreffende instanties waar mee Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland een samenwerkingsovereenkomst heeft.

 

 Artikel 6: Annuleren geplande zorg 

Geplande zorg wordt bij annulering door gefactureerd t/m 48 uur voor aanvang zorgvraag. Uitzonderingen zijn bij opname ziekenhuis en of overlijden cliënt.

 

Artikel 7: Afdracht sociale lasten 

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland is als werkgever van de zorgverlener verplicht te zorgen voor correcte afdracht van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en alle overige inhoudingen of afdrachten waartoe Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland verplicht is op grond van de wet of een cao.

 

Artikel 8: Vervanging zorgverlener 

Bij samenwerkingsproblemen tussen een zorgverlener en de cliënt of bij ziekte, vakantie of welke afwezigheid van een zorgverlener dan ook, overleggen Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland en de cliënt hoe de zorgverlening het beste gecontinueerd kan worden. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland moet zorgen dat de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd is.

 

Artikel 9: Overdracht van werkzaamheden 

In geval van overdracht van werkzaamheden zorgt Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland , in overleg met de cliënt, dat de benodigde gegevens beschikbaar zijn voor de vervangende zorgverlener.

 

Artikel 10: Ontbindende voorwaarden

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging nodig is, als en zodra:
a. de cliënt overlijdt;
b. beëindiging van de indicatie zonder verlenging
c. het recht op het persoonsgebonden budget voor de cliënt eindigt of niet wordt verlengd;
d. het persoonsgebonden budget onder andere voorwaarden wordt verleend.
e. er sprake is van zorgweigering (conform protocol zorgweigeringsprocedure).

 

Artikel 11: Tussentijdse opzegging 

De cliënt mag de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen. Er geldt dan een opzegtermijn van 1 maand. De cliënt en Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland kunnen in onderling overleg een andere redelijke opzegtermijn overeenkomen. De cliënt is niet aansprakelijk voor schade die door Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland wordt geleden als gevolg van de tussentijdse opzegging van de overeenkomst. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen op basis van artikel 7:408, lid 2 Burgerlijk Wetboek. Er geldt dan eveneens een opzegtermijn van 1 maand.

Cookies beleid van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland

 

Sinds de nieuwe Telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht bezoekers toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Ook moeten we u informeren over de aard van deze cookies en wat ze precies doen. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

 

 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Dat kan zijn tijdens de duur van uw bezoek (session cookie) of voor langere tijd (persistent cookie). Cookies weten overigens niet wie u bent.

 

Wat doen cookies?

Sommige cookies zorgen voor een optimale werking van de site. Zo zorgen ze dat u ingelogd blijft. Andere cookies worden weer gebruikt voor analyses. Zo kunnen we weten welke artikelen het meest worden gelezen. Cookies leggen niet gegevens als uw naam, adres of leeftijd vast. Ze onthouden alleen gegevens van het surfgedrag op een computer. Ze zijn volkomen veilig en worden sinds de jaren negentig zonder incident gebruikt op vrijwel alle websites in de wereld.

 

Wat gebeurt er als u cookies uitzet?

Sommige onderdelen van de site zullen er minder goed uitzien of niet meer werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koppelingen met Twitter en Facebook. Het kan dus zijn dat u zich gaat ergeren aan het veranderde gedrag van de website.

 

Hoe zet u cookies uit?

Als u alleen reclamecodes uit wilt schakelen, kunt u dat doen bij de website van advertentienetwerken:

http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Wilt u alle cookies uitzetten, doe dit dan bij de instellingen van uw webbrowser:

http://www.browserchecker.nl/cookies-aanzetten-enable

Disclaimer Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland

 

Gebruik van deze internetsite

 1. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
 3. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
 4. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, toch verstrekt Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland

 1. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
 2. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 3. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

 1. Wanneer Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt.
 2. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland stuurt, kunnen onveilig zijn. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
 2. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, leden van raad van toezichthouders en medewerkers van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Privacyverklaring Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland

 

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland zich aan de eisen die de De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2018.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

 1. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.
 2. Wij slaan consument gegevens op die voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelling gegevens (artikel, aantal, prijs) van dat moment.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of een bestelling plaatst.

 

E-mail en nieuwsbrief

 1. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 2. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken, zoals onze andere websites.
 3. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Advertenties van Google

 1. Onze website bevat advertenties die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 2. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvraging van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan info@stichtingindra.nl