Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland
“Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland, zorg met passie!”

 

INLEIDING IN HET ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

 • De stichting: Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland, gevestigd te Leusden.
 • Instelling: één of meer zorginstelling(en) die gebruik wensen te maken van de dienstverlening van de stichting en daartoe met de stichting (een) overeen­komst(en) aangaan in de zin als nader is bepaald in de onderhavige inkoop voorwaarden.
 • Leverancier: de wederpartij waarmee de stichting een overeenkomst aangaat ter zake het leveren van producten en/of het leveren van andere prestaties ten behoeve van de stichting, in de zin als nader is bepaald in de onderhavige inkoop voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten en tevens op alle andere rechtshandelingen tussen de stichting en de instelling / de leverancier.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de instelling / de leverancier, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Mocht enige bepaling van de inkoopvoorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing dan wel ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de inkoopvoorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In dat geval zullen de stichting en de instelling / de leve­rancier in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en strekking van de eerdere bepaling.
 4. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden en de door de stichting met de instelling / de leverancier te sluiten / gesloten overeenkomst, prevaleert hetgeen is bepaald in deze te sluiten / gesloten overeenkomst boven het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op deze inkoopvoorwaarden gelden slechts indien deze tussen de stichting en de instelling / de leverancier schriftelijk zijn overeen­gekomen.

 

INKOOP VAN DOOR STICHTING TE LEVEREN ZORG BIJ INSTELLING

Artikel 3 – Overeenkomst tussen stichting en instelling / betaling door instelling

 1. Indien er een overeenkomst is gesloten tussen de stichting en de instelling over door de stichting in te kopen zorg van en te leveren zorg aan de instelling, staat het de stichting volledig vrij om te bepalen welke van haar leden / (rechts)personen deze ingekochte zorg zullen leveren. De stichting staat daarbij jegens de instelling in voor de vereiste opleiding en competenties van haar leden / (rechts)personen welke de ingekochte zorg uit naam van de stichting zullen leveren.
 2. In de overeenkomst die is gesloten tussen de stichting en de instelling zullen (a) de omvang en de aard van de door de stichting aan de instelling te leveren zorg en (b) het door de instelling daarvoor te betalen (uur)tarief dan wel all-in tarief, nauwkeurig worden bepaald.
 3. In de overeenkomst als bedoeld in lid 2 zullen voorts nauwkeurig worden aangegeven de data van facturatie door de stichting aan de instelling en de termijnen waarop de instelling de door de stichting gefactureerde bedragen dient te hebben voldaan.
 4. Eenmaal door de stichting aan de instelling geleverde zorg die door de instelling aan de stichting is betaald, kan nadien nimmer onderwerp zijn van enige nacalcu­latie, tenzij er protocollen van toepassing zijn die dwingend anders voorschrijven.
 5. De stichting is te allen tijde bevoegd om te verlangen dat de instelling voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie (inclusief het ver­schuldigde bedrag aan BTW) doet afgeven door een voor de stichting acceptabele en gerenommeerde Europese bankinstelling, om de nakoming van haar verplich­tin­gen jegens de stichting zeker te stellen.
 6. De stichting is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake (een deel van) de overeenkomst met de instelling op te schorten, indien de instelling (gedeeltelijk) tekort schiet in de (tijdige) nakoming van (een deel van) haar verbintenis(sen) jegens de stichting.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. De stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade, door haar, haar personeel, haar leden en het personeel van haar leden, toegebracht aan de instelling, het personeel van de instelling, de cliënten van de instelling en de overige relaties van de instelling, tenzij deze schade dan wel de gevolgschade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeen­komst tussen de stichting en de instelling, mogelijk anders voortvloeien dan in het eerste lid van dit artikel is bepaald.

 

INKOOP DOOR STICHTING BIJ LEVERANCIER(S)

Artikel 5 – Offertes en orders

 1. Aanvragen van de stichting voor een offerte binden de stichting niet en gelden als een uitnodiging door de stichting tot het uitbrengen van een offerte door de leverancier. Aan het uitbrengen van een offerte door de leverancier aan de stichting zijn voor de stichting nimmer kosten verbonden.
 2. Indien de leverancier zonder daartoe van de stichting een order te hebben ontvan­gen, een aanvang maakt met de levering van producten / prestaties, dan doet de leverancier dit voor eigen rekening en risico.
 3. De stichting is gerechtigd om, indien de leverancier aantoonbaar nog niet is aangevangen met de uitvoering van de door de stichting ontvangen order, deze order te allen tijde kosteloos te annuleren.

 

Artikel 6 – Prijzen en (af)levering

 1. De tussen de stichting en de leverancier overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst en zijn mitsdien niet aan herziening onderhevig.
 2. De (af)levertermijn en het (af)levertijdstip voor door de stichting ingekochte produc­ten / prestaties zijn fatale termijnen voor de leverancier. Bij niet tijdige (af)levering is de leverancier jegens de stichting zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien de leverancier verwacht dat de (af)levering niet tijdig zoals overeengekomen kan geschieden, dient hij de stichting daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormen. Daarbij doet de leverancier onmiddellijk een voorstel voor het nemen van over­brug­gings­maat­regelen. De kosten van eventuele overbruggingsmaatregelen zijn nimmer voor rekening van de stichting. Indien de leverancier nalaat om overbruggings­maat­regelen voor te stellen aan de stichting dan wel om deze te treffen, dan is de stichting gerechtigd om voor rekening van de leverancier de benodigde overbrug­gingsmaatregelen te laten uitvoeren.
 4. De leverancier is in de situatie als bedoeld in lid 3 van dit artikel slechts gerechtigd om een alternatief product / alternatieve prestatie (af) te leveren, nadat de stichting hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Behoudens indien de vertraging in de (af)levering van de producten / de prestatie te wijten is aan de stichting zelf, is de leverancier aan de stichting een boete ver­schul­digd van 10% van de tussen de stichting en de leverancier overeengekomen prijs / prijzen als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel laat onverlet het recht van de stichting om de overeenkomst met de leverancier te ontbinden en/of om van de leverancier nakoming dan wel schadevergoeding te vorderen.
 7. De plaats van (af)levering is de feitelijke vestigingsplaats van de stichting. Tekenen voor ontvangst door de stichting houdt nadrukkelijk géén goedkeuring in voor de door de leverancier (af)geleverde producten / prestaties.
 8. Indien de stichting ingekochte producten / prestaties bij de leverancier ophaalt, verleent de leverancier daarbij alle noodzakelijk hulp (onder meer bij het inladen), zonder nadere kosten voor de stichting.

 

Artikel 7 – Verpakking en verzending

 1. De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet behoorlijke verpak­king en/of voor schade veroorzaakt tijdens het transport, tot aan het (af)lever­adres van de stichting als vermeld in artikel 6 lid 7.
 2. De leverancier is verantwoordelijk voor het op eigen kosten ophalen van of het retour nemen van de beschadigde zaken en voor het binnen 2 werkdagen (af)leveren van nieuwe, onbeschadigde producten / prestaties, zonder dat daaraan voor de stichting extra kosten aan zijn verbonden. In geval van spoed, ter beoordeling aan de stichting, is de leverancier verplicht tot een nieuwe levering van onbeschadigde producten / prestaties binnen een door de stichting gestelde kortere termijn, zonder dat daaraan voor de stichting extra kosten zijn verbonden.
 3. Indien de stichting aan de leverancier verzoekt om de levering uit te stellen, zal de leverancier de producten / de prestaties deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor de stichting opslaan, beveiligen en genoegzaam verzekeren. Eventuele daar­aan verbonden, redelijke kosten, kunnen na voorafgaand overleg van de leverancier met de stichting aan de stichting worden doorberekend.

 

Artikel 8 – Eigendom en risico

 1. De leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de producten / prestaties wordt geleverd. Het eigendom van de producten / prestaties gaat over op de stichting bij (af)levering daarvan op het (af)leveradres van de stichting als vermeld in artikel 6 lid 7. Het risico voor de producten / de prestaties van de leverancier gaat over op de stichting ná acceptatie van de producten / de prestaties door de stichting.
 2. In geval van opslag van de producten / de prestaties door de leverancier als vermeld in artikel 7 lid 3, verkrijgt de stichting de eigendom van de producten / de prestaties op het moment waarop deze ten behoeve van de stichting worden opgeslagen.
 3. Indien de stichting (af)geleverde producten / prestaties al dan niet met toebehoren bij de leverancier inruilt dan wel deze aan de leverancier retourneert, dan gaat het risico van deze producten / prestaties weer over op de leverancier op het moment dat de betreffende producten / prestaties in handen van de transporteur worden gesteld.
 4. Als de door de leverancier (af)geleverde producten / prestaties door de stichting worden afgekeurd, dan worden de eigendom en het risico van deze producten / prestaties geacht bij de leverancier te zijn gebleven en nimmer op de stichting te zijn overgegaan.

 

Artikel 9 – Kwaliteit en garantie

 1. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde producten / prestaties beantwoorden aan hetgeen daaromtrent met de stichting is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die aan de stichting zijn toegezegd en die de stichting mag verwachten, deugdelijk zijn en vrij van gebreken, in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
 2. Indien er van een geleverd product / geleverde prestatie gebruiksaanwijzingen, tech­nische documentatie, instructieboeken, veiligheids (informatie)bladen aanwezig zijn, is de leverancier verplicht om deze mee te leveren bij de (af)levering van het product / de prestatie aan de stichting.
 3. De leverancier staat er voorts voor in dat de geleverde producten / prestaties onbe­zwaard zijn en vrij zijn van beslagen.
 4. De leverancier is gehouden te bedingen dat garantiecertificaten en daaruit voort­vloeiende garanties van eventuele derden rechtstreeks aan de stichting worden overgedragen.
 5. Het niet (laten) verstrekken van de garantiecertificaten e.d. als vermeld in lid 4 van dit artikel, ontslaat noch de leverancier noch de door hem ingeschakelde eventuele der­den van de betreffende garantieverplichtingen. Bij discrepantie tussen verschillen­de garantieteksten betreffende eenzelfde product / onderdeel van een product / pres­tatie geldt voor de stichting de meest gunstige garantietekst.

 

Artikel 10 – Facturering en betaling

 1. Bij volledig en correcte uitvoering van de overeenkomst tussen de stichting en de leverancier door de leverancier, voldoet de stichting een ter zake door de leveran­cier gefactureerd bedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum van een ontvangen correcte factuur van leverancier.
 2. Op verzoek van de stichting dient de leverancier een kostenplaats, interne con­tactpersoon of andere relevante informatie te vermelden op de factuur.
 3. Eventuele door de stichting aan de leverancier verschuldigde rente is nooit meer dan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.
 4. Betaling van een correcte factuur door de stichting aan de instelling houdt niet in dat de leverancier ontslagen is van enige garantie en/of aansprakelijkheid of dat de stichting afstand doet van enig recht dat zij jegens de instelling kan doen gelden.
 5. De stichting is gerechtigd om bedragen die zij uit enigerlei hoofde van de leveran­cier al dan niet opeisbaar te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die zij aan de leverancier verschuldigd is.
 6. De stichting is te allen tijde gerechtigd om haar verplichtingen ter zake een over­eenkomst met de leverancier op te schorten, indien de leverancier (gedeeltelijk) tekort schiet in de (tijdige) nakoming van (een deel van) zijn verbintenis(sen) jegens de stichting.
 7. De stichting is geen rentekosten, incassokosten of eventuele andere kosten ver­schuldigd indien de leverancier een onjuiste, incomplete of anderszins incorrecte factuur heeft ingediend of indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de leverancier.
 8. De leverancier doet jegens de stichting afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het retentierecht of het recht van reclame.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de stichting of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek aan/in de geleverde producten / prestaties.
 2. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met de stichting, door de stichting, haar personeel, haar leden / (rechts)personen of het personeel daarvan dan wel door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van de leverancier, van zijn personeel of van degenen die door de leverancier bij de uitvoering van de overeen­komst zijn betrokken, dan wel als gevolg van door de leverancier gebruikte zaken ter uitvoering van de overeenkomst met de stichting.
 3. De leverancier vrijwaart de stichting voor aanspraken van derden.
 4. De leverancier draagt er zorg voor dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst met de stichting adequaat is verzekerd voor zijn aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van de stichting zal de leverancier de polis(sen) van zijn verze­kering overleggen aan de stichting alsmede bewijs van betaling van de verschul­digde premie(s).
 5. De leverancier garandeert het vrije gebruik van de geleverde producten / prestaties door de stichting en vrijwaart de stichting voor eventuele claims van derden ter zake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en op andere vergelijkbare rechten.

 

SLOTBEPALINGEN IN HET ALGEMEEN

 Artikel 12 – Geheimhouding

 1. De instelling / de leverancier is verplicht om alle informatie dan wel alle gegevens over de stichting, haar personeel, haar leden / (rechts)personen en het personeel van haar leden alsmede van de relaties van de stichting, die wordt / worden verkregen in het kader van (de uitvoering van) een overeen­komst met de stichting, geheim te houden en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de stichting aan derden bekend te maken, tenzij deze bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
 2. De instelling / de leverancier is gehouden om de verplichtingen als vermeld in lid 1 van dit artikel op te leggen aan het personeel van de instelling / de leverancier en aan door de instelling / de leverancier in het kader van de overeenkomst met de stichting eventueel te betrekken derden.
 3. In geval van overtreding door de instelling / de leverancier van de verplichtingen uit hoofde van de leden 1 en 2 van dit artikel verbeurt de instelling / de leverancier aan de stichting, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk door de stichting opeisbare boete van € 25.000,– per overtreding, welke boete onverlet laat de bevoegdheid van de stichting tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
 4. De instelling / de leverancier staat er jegens de stichting voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stipt in acht zijn en zullen worden genomen. De instelling / de leverancier zal door de stichting ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk aan de stichting verstrekken. De instelling / de leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorg dragen. De instel­ling / de leverancier zal de stichting vrijwaren voor alle aanspraken van derden die jegens de stichting mochten worden ingesteld wegens schending van de geldende WBP en/of andere toepasselijke regelgeving en/of wettelijke (bewaar)termijnen.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten

 1. De instelling / de leverancier verplicht zich om de naam van de stichting en/of de namen van haar personeelsleden, de namen van de leden / (rechts)personen van de stichting en de personeelsleden van deze leden, dan wel de namen van alle overige relaties van de stichting, noch direct, noch indirect te gebruiken in publi­caties en/of advertenties of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de stichting.

 

Artikel 14 – Ontbinding, overmacht en opzegging van de overeenkomst

 1. De stichting is jegens de instelling / de leverancier bevoegd tot ontbinding of beëindiging van de overeenkomst, alsmede daarmee samenhangende overeen­komsten, door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat de stichting tot enige schadevergoeding jegens de instelling / de leverancier gehouden is, indien:
 • de instelling / de leverancier in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren;
 • indien geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd op het vermogen van de instelling / de leverancier;
 • de instelling / de leverancier overgaat tot staking of overdracht van de onder­neming of van een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande andere onderne­ming, dan wel indien de instelling / de leverancier overgaat tot wijziging van de doelstelling van de onderneming;
 • in geval van stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overname dan wel fusie van de onderneming van de instelling / de leverancier, waardoor er een (belang­rijke) wijziging plaatsvindt in de zeggenschap en/of controle.
 1. Indien de stichting enerzijds dan wel de instelling / de leverancier anderzijds door overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming) niet aan de verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, dan worden de wederzijdse verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. De stichting enerzijds en de instelling / de leverancier anderzijds zullen zich alleen op overmacht kunnen beroepen, wanneer daarvan zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, aan de wederpartij schriftelijk bericht wordt gegeven.
 2. Indien de overmachtstoestand aan de zijde van de stichting dan wel aan de zijde van de instelling / de leverancier langer dan één maand heeft geduurd, is de weder­partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinding door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst.
 3. In geval van duurovereenkomsten van de stichting met de instelling / de leverancier met een looptijd van ten minste één jaar, is de stichting te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met de wederpartij tussentijds op te zeggen, mits de stichting daarbij een opzegtermijn in acht neemt van 3 maanden. De stichting is in geval van een opzegging als vermeld in de vorige volzin, niet schadeplichtig jegens de instelling / de leverancier.
 4. Verplichtingen tussen de stichting enerzijds en de instelling / de leverancier ander­zijds, die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele (eigen­doms)rechten, geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de onderhavige inkoopvoorwaarden en op alle overeenkomsten tussen de stichting enerzijds en de instelling / de leverancier anderzijds, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen (daaronder begrepen een geschil dat door slechts één van de partijen als zodanig wordt beschouwt) die naar aanleiding van de onderhavige inkoopvoor­waarden dan wel naar aanleiding van overeenkomsten tussen de stichting ener­zijds en de instelling / de leverancier anderzijds mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland

 

1. Algemeen
1.1 Op wie zijn de algemene voorwaarden van toepassing?
De algemene voorwaarden in deze module(s) zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing:

a. bij onvrijwillige opname en verblijf van de cliënt. Onder een onvrijwillige opname en verblijf verstaan wij een opname en verblijf op basis van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang;
b. op de overeenkomst met cliënt die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangt;
c. op de overeenkomst met cliënt die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkoopt.

De wettelijke regelingen gaan altijd voor op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in deze module(s) geven niet een complete weergave van de wettelijke regelingen.

1.2 Wie zijn ‘u’ en ‘wij/ons’ in de algemene voorwaarden?
In de module(s) van de algemene voorwaarden gaat het over ‘u’ en over ‘wij/ons’.

 • Met ‘u’ wordt degene bedoeld aan wie wij zorg verlenen en diens vertegenwoordiger (dat is degene die namens hem/haar beslissingen kan nemen als hij/zij dat zelf niet meer kan).
 • Met ‘wij/ons’ wordt de zorgaanbieder bedoeld.

1.3 Wie kunnen de algemene voorwaarden wijzigen?
De algemene voorwaarden in deze module(s) kunnen slechts gewijzigd worden:

 • bij gewijzigde wet- en regelgeving door ActiZ en Zorgthuisnl gezamenlijk, als een wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving.
  Een wijziging van de algemene voorwaarden die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving of uit het contract tussen zorgaanbieder en financier, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving of uit het contract tussen zorgaanbieder en financier in werking treedt. Van zo’n wijziging kunnen wij u ook achteraf informeren; of
 • in alle overige gevallen door ons, na instemming van de cliëntenraad. Wij informeren u tijdig over een wijziging van de algemene voorwaarden. Daarbij geven wij aan wanneer de wijziging in werking treedt.

2. Zorgplan en zorgdossier

2.1 Welke verplichtingen hebben wij?
Wij informeren u over de voorgestelde zorgverlening. Daarnaast zullen wij , zo nodig en tijdig, hierover met u overleggen zodat wij samen beslissen over passende zorgverlening en u toestemming kan verlenen.

2.2 Wat is het (digitaal) zorgplan en hoe komt het tot stand?
Het (digitaal) zorgplan is een (digitaal) document dat bij de start van onze zorgverlening in overleg met u wordt opgesteld. In het (digitaal) zorgplan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomsten van de zorgplanbespreking vastgelegd. In het (digitaal) zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden. De zorgverlening die wij geven is beperkt tot de indicatie die u heeft. Als u aanvullende zorg wenst, dan kunt u dat met ons bespreken. Mogelijk kunnen wij dat bieden tegen extra betaling.

2.3 Wat gebeurt er als wij het met elkaar niet eens worden of als u niet kunt of wilt overleggen over het (digitaal) zorgplan?
Wij proberen overeenstemming met u te bereiken over het (digitaal) zorgplan. Wij houden bij het vastleggen, de evaluatie of actualisering van het (digitaal) zorgplan zoveel mogelijk rekening met uw wensen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorgverlening/behandeling, dan wordt dat in het (digitaal) zorgplan vermeld. Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om ernstig nadeel voor u te voorkomen.

2.4 Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking?
Tijdens de zorgplanbespreking evalueren en actualiseren wij met u het (digitaal) zorgplan en bespreken wij hoe de zorgverlening verloopt en/of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken met u dan bovendien:

 • de wijze waarop u uw leven wenst in te richten en welke ondersteuning u daarbij van ons zou willen ontvangen;
 • de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te bereiken;
 • de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is;
 • welke familieleden of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen;
 • hoe vaak en waarom het (digitaal) zorgplan met u zal worden geëvalueerd en geactualiseerd.

2.5 Wat als wij de afspraken in het (digitaal) zorgplan niet kunnen nakomen?
Als de zorgvraag verandert en wij niet meer de mogelijkheid hebben om de zorg te bieden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en gaan wij met u hierover in gesprek.

2.6 Welke regels gelden er voor het gebruik van het zorgdossier?
Wij houden ons voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent het volgende:

 • Wij houden een zorgdossier bij in verband met de goede zorgverlening aan u. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier en zorgen ervoor dat het zorgdossier goed en beveiligd bewaard wordt. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, zoals onder andere uw wensen en voorkeuren, medische gegevens en de voortgang van de zorgverlening. Het (digitaal) zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier.
 • Voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van twintig jaar vanaf de laatste wijziging in het zorgdossier of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. Na de bewaartermijn wordt het zorgdossier vernietigd.
 • Zolang u bij ons in zorg bent, kunnen wij niet zonder een zorgdossier werken. Wel kunnen wij op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of vernietigen wanneer deze niet juist of niet relevant zijn of wanneer u er bezwaar tegen heeft. U kunt daartoe een schriftelijk of elektronisch verzoek doen. Wij zullen dit verzoek met u bespreken en aangeven of en hoe het uitgevoerd kan worden.
 • Als u een (gedeeltelijk) vernietigingsverzoek schriftelijk of elektronisch doet, dan vernietigen wij het zorgdossier geheel of gedeeltelijk. Wij vernietigen het zorgdossier echter niet als het bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf. Het moet dan gaan om een concreet, actueel belang. Wij vernietigen het zorgdossier ook niet als dat niet mag op grond van de wet.
  Binnen een maand nadat u ons gevraagd heeft om het zorgdossier geheel of gedeeltelijk te vernietigen, laten wij u schriftelijk of elektronisch weten of wij dat gedaan hebben. Wij kiezen daarvoor dezelfde communicatievorm die u gebruikt heeft bij uw vernietigingsverzoek. Deze termijn kunnen wij, zo nodig, met 2 maanden verlengen. Als wij uw verzoek afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze reactie op uw verzoek. U kunt over dit besluit bij ons een klacht indienen op de wijze zoals beschreven in Hoofdstuk 5 van deze module.

2.7 Wanneer gebruiken wij het zorgdossier zonder uw toestemming?
Wij gebruiken het zorgdossier bij de zorgverlening zonder uw toestemming, uitsluitend voor zover dat nodig is, voor:

 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening, bijvoorbeeld voor intercollegiale toetsing of intervisie en supervisie;
 • financiële afwikkeling en controle;
 • onderzoek van een intern gemelde incident. Wij informeren u onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident en wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen te verhelpen.

2.8 Wanneer hebben wij uw toestemming nodig voor het uitwisselen van uw gegevens uit het zorgdossier?
Wij hebben uw toestemming nodig voor het uitwisselen van uw gegevens uit het zorgdossier met zorgverleners, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij onze zorgverlening, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts en apotheek.

2.9 Aan wie geven wij inzage in het zorgdossier?

 • U kunt (een deel van) het zorgdossier kosteloos inzien en een schriftelijke kopie krijgen. U kunt één gratis kopie krijgen, voor een tweede kopie vragen wij een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten. U kunt ook (een deel van) het zorgdossier kosteloos elektronisch inzien en kosteloos een elektronische afschrift krijgen. Wij zorgen ervoor dat wij u op een veilige manier inzage verschaffen.
  U krijgt geen inzage in of een kopie of elektronische afschrift van (een deel van) het zorgdossier, als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschaad, en dat belang boven het belang van inzage moet prevaleren. Dit zal gelden in uitzonderlijke situaties.
 • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgverlening of behandeling en hun vervangers, kan zonder uw toestemming inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Voor inzage in of een kopie van (een deel van) het zorgdossier door overige mensen hebben wij uw toestemming nodig.
 • Uw vertegenwoordiger kan zonder uw toestemming inlichtingen of inzage krijgen, voor zover deze informatie noodzakelijk is om, namens u, beslissingen te kunnen nemen.
 • Als wij wettelijk verplicht zijn om inlichtingen of inzage te geven (zoals aan de IGJ of politie), kan zonder uw toestemming van inlichtingen of inzage worden gegeven aan anderen, voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet.

2.10 Geven wij uw nabestaanden inzage in en afschrift van (een deel van) het zorgdossier?
Wij geven na uw overlijden aan uw nabestaanden als regel geen inzage in en afschrift van (een deel van) het zorgdossier. Dat is alleen anders:

 • wanneer u bij leven hiervoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven;
 • wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
 • wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang. Aannemelijk moet worden gemaakt, door uw nabestaanden, dat zij een zwaarwegend belang hebben dat meer gewicht heeft dan het belang dat uw privacy ook na uw overlijden wordt beschermd. Nabestaanden moeten aantonen dat inzage in of afschrift van (een deel van) het zorgdossier noodzakelijk is voor de behartiging van dat belang.
  Wij geven na uw overlijden aan uw nabestaanden geen gegevens uit (een deel van) het zorgdossier als:
 • daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad; of
 • schriftelijk of elektronisch is vastgelegd dat:
 • u dat niet wenst; én
 • u, op het moment waarop u dit te kennen gaf, 12 jaar of ouder was; én
 • u in staat was om hierover weloverwogen te besluiten.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Moet u betalen voor de zorgverlening?
U moet ons voor de zorgverlening betalen als deze niet op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet (rechtstreeks) door het zorgkantoor of de zorgverzekeraar aan ons wordt betaald. Daarnaast kan het zijn dat u verplicht bent een wettelijke eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is. Ook kan het zijn dat de zorg onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet valt.

3.2 Hoeveel moet u betalen?
Als u moet betalen voor de zorgverlening, informeren wij u vóór de aanvang van die zorgverlening over onze prijzen. Informatie over de eigen bijdrage kunt u opvragen bij het CAK. Uw verzekeraar kan u informeren over het eigen risico.

3.3 Op welk moment moet u betalen?
Wij sturen u voor de zorgverlening waarvoor u zelf moet betalen, een duidelijke en gespecificeerde factuur, die u binnen veertien dagen moet betalen. Bij het aangaan van de overeenkomst spreken wij af op welke wijze u zult betalen.

3.4 Wat gebeurt er als u niet betaalt?
Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen sturen wij u een betalingsherinnering en krijgt u van ons de gelegenheid alsnog te betalen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering. Als u daarna nog steeds niet heeft betaald, brengen wij rente en buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.5 Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen?
Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen (“indexeren”) en wettelijke tarieven.

4. Overige afspraken

4.1 Welke informatie krijgt u?
Wij spannen ons in dat u voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verder geven wij u (op onze website of op papier) informatie over:

 • algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg belangrijk zijn;
 • welke aanvullende zorg en eventuele diensten wij bieden en de kosten daarvoor;
 • hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen;
 • de mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin u uit hoe u wilt dat er wordt gehandeld als u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen;
 • onze bereikbaarheid bij een noodsituatie;
 • onze klachtenregeling;
 • ons privacyreglement;
 • onze cliëntenraad.

4.2 Hoe geven wij informatie?
Elke keer als wij u informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en geschikte vorm. Wij gaan na of u de informatie heeft begrepen en of u nog vragen heeft.

4.3 Welke informatie krijgen wij van u?
Voor de aanvang van de zorgverlening:

 • geeft u ons de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon, uw (wettelijke) vertegenwoordiger of de persoon die door u (schriftelijk) is gemachtigd in uw plaats te treden als u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen. Ook geeft u ons informatie over een eventuele wilsverklaring;
 • geeft u ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorgverlening, waaronder begrepen informatie over dat u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder.

4.4 Hoe gaan wij om met beeldmateriaal voor voorlichting over onze organisatie?
Voor onze brochures of website worden soms foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij gebruik willen maken van foto’s of video’s waarin u voorkomt, zullen wij daarvoor altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

4.5 Wie kunnen bij een medische handeling aanwezig zijn?
Als wij een medische handeling uitvoeren zorgen wij ervoor dat dit buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt. Anderen zijn niet:

 • de zorgverlener die de handeling verricht en degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de handeling noodzakelijk is;
 • uw vertegenwoordiger, tenzij de zorgverlener vindt dat de aanwezigheid van de vertegenwoordiger niet past bij goede zorgverlening.

Wanneer wij van plan zijn om bij een medische handeling of een gesprek een stagiaire aanwezig te laten zijn, dan vragen wij u daarvoor voorafgaand toestemming.

4.6 Hoe gaan wij om met deelname aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?
Als wij u willen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan informeren wij u over het doel van het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs en over de mogelijke risico’s van medewerking daaraan. Alleen als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mogen wij u bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs betrekken.

4.7 Welke verplichtingen heeft u nog meer?
U heeft ook de volgende verplichtingen, als u bij ons verblijft of in een privéwoning woont:

 • u bent in het bezit van een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs voor de aanvang en gedurende de looptijd van de zorg;
 • u geeft ons naar beste weten de inlichtingen die nodig zijn en de medewerking die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • u stelt ons in staat en biedt alle noodzakelijke medewerking om de zorgverlening te leveren zoals overeengekomen in het (digitaal) zorgplan en conform regelgeving over de arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne;
 • u meldt ons zo snel mogelijk als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt;
 • u onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers;
 • u mag zonder onze toestemming geen beeldopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wil maken van een gesprek met een van onze medewerkers, dan meldt u dit voor het gesprek. U mag niet zonder onze toestemming geluidsopnamen van een gesprek met een van onze medewerkers openbaar maken;
 • u meldt ons zo snel mogelijk wanneer u gaat verhuizen.

4.8 Hoe lang van tevoren kunt u een afspraak afzeggen of verzetten?
Als het voor u niet mogelijk is om de zorgverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 24 uur van tevoren. Als u niet op tijd de afspraak afzegt, kunnen wij gederfde inkomsten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was op tijd uw afspraak af te zeggen bijvoorbeeld bij een onverwachte opname in het ziekenhuis.

Het bedrag dat door ons in rekening kan worden gebracht, is niet hoger dan de door ons gederfde inkomsten en is op onze website en/of op papier te raadplegen.

5. Klachten en geschillen
Wanneer u tevreden bent met de door ons geleverde zorg, dan kunt u dat ook aan ons laten weten.

Klachten

5.1 Wat kunt u doen met een klacht over ons?
Wij hebben een klachtenregeling die u kunt raadplegen op onze website of in een folder. Daarin staat waar u uw klacht kunt indienen en hoe uw klacht bij ons wordt behandeld. Als u dat wilt kunt u deze regeling ook van ons op papier krijgen. Wij hebben een functionaris aangesteld die u helpt om samen met ons een oplossing te vinden als u niet tevreden bent over ons. Deze functionaris is gratis voor u en kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Ook als deze functionaris bij ons in dienst is, kan deze volledig onafhankelijk te werk gaan.

5.2 Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?
Als uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een geschil aanhangig maken op de wijze zoals beschreven onder 5.3 e.v. en op de website van de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg .

Geschillen
5.3 Welke procedure geldt er bij een geschil?
Een geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg . Een geschil wordt in principe afgedaan door de Geschillencommissie en alleen in uitzonderingssituaties kan het geschil daarna nog aan de rechter worden voorgelegd.

5.4 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet binnen twaalf maanden na de datum waarop u uw klacht bij ons indiende, het geschil indienen bij de Geschillencommissie.

5.5 Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of niet binnen de termijn (zes weken, eventueel te verlengen tot tien weken) is behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

5.6 Moet u een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
U kunt er voor kiezen om naar de Geschillencommissie te gaan of naar de rechter. Als het geschil over het handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde zorgverlener gaat, kunt u ook naar de tuchtrechter gaan.

5.7 Kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

5.8 Kunnen geschillen over alle onderwerpen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie?
De Geschillencommissie behandelt geen geschillen over aansprakelijkheid voor schade boven € 25.000. Hiervoor kunt u wel naar de rechter.

6. Einde van de overeenkomst

6.1 Wanneer eindigt de overeenkomst?
De overeenkomst eindigt:
a. als de periode waarvoor wij de overeenkomst hebben gesloten is verstreken;
b. als u en wij dat allebei willen;
c. na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door ons in de situaties opgesomd in en met inachtneming van het bepaalde onder 6.2;
d. na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door u met inachtneming van het bepaalde onder 6.4;
e. op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen. Wij zijn verantwoordelijk voor het overdragen van het zorgdossier aan een andere zorgaanbieder en, desgewenst, behulpzaam bij het zoeken naar een passend alternatief;
f. als het zorgkantoor of de zorgverzekeraar ons niet (meer) betaalt voor de zorgverlening aan u en u ook niet bereid bent of in gebreke blijft voor de zorgverlening te betalen;
g. ingeval van ontbinding door de rechter;
h. bij uw overlijden.

6.2 Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?
De overeenkomst kan door ons worden opgezegd met een e-mail of brief en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn als:

 • wij de zorg die u nodig heeft niet (meer) kunnen of mogen verlenen. Bijvoorbeeld bij een zodanige verandering in zorgvraag dat wij geen goede zorg meer kunnen bieden of na een nieuw(e) indicatiebesluit/(-stelling);
 • u en/of uw naasten de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (nakomen) of u en/of uw naasten zich zodanig gedraagt (gedragen) dat voortzetting van de overeenkomst niet van ons verwacht kan worden;
 • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging, die wij met u hebben besproken.

6.3 Wat gebeurt er als wij de overeenkomst opzeggen?
Als wij de overeenkomst opzeggen om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld onder 6.2, zullen wij ons best doen om u te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.
U krijgt desgevraagd een kopie mee van het zorgdossier. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de zorg overneemt.

6.4 Kunt u de overeenkomst opzeggen?
U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen met een e-mail of brief.

6.5 Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen?
Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u dat deel van de overeenkomst, die de aanvullende zorgverlening regelt en waarvan de prijzen verhoogd zijn, opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

 

Cookies beleid van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland

 

Sinds de nieuwe Telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht bezoekers toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Ook moeten we u informeren over de aard van deze cookies en wat ze precies doen. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

 

 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Dat kan zijn tijdens de duur van uw bezoek (session cookie) of voor langere tijd (persistent cookie). Cookies weten overigens niet wie u bent.

 

Wat doen cookies?

Sommige cookies zorgen voor een optimale werking van de site. Zo zorgen ze dat u ingelogd blijft. Andere cookies worden weer gebruikt voor analyses. Zo kunnen we weten welke artikelen het meest worden gelezen. Cookies leggen niet gegevens als uw naam, adres of leeftijd vast. Ze onthouden alleen gegevens van het surfgedrag op een computer. Ze zijn volkomen veilig en worden sinds de jaren negentig zonder incident gebruikt op vrijwel alle websites in de wereld.

 

Wat gebeurt er als u cookies uitzet?

Sommige onderdelen van de site zullen er minder goed uitzien of niet meer werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koppelingen met Twitter en Facebook. Het kan dus zijn dat u zich gaat ergeren aan het veranderde gedrag van de website.

 

Hoe zet u cookies uit?

Als u alleen reclamecodes uit wilt schakelen, kunt u dat doen bij de website van advertentienetwerken:

http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Wilt u alle cookies uitzetten, doe dit dan bij de instellingen van uw webbrowser:

http://www.browserchecker.nl/cookies-aanzetten-enable

Disclaimer Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland

 

Gebruik van deze internetsite

 1. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
 3. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
 4. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, toch verstrekt Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland

 1. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
 2. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 3. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

 1. Wanneer Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt.
 2. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland stuurt, kunnen onveilig zijn. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
 2. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, leden van raad van toezichthouders en medewerkers van Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Privacyverklaring Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland

 

Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland zich aan de eisen die de De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Stichting Indra Ouderen Huisvesting Middelen Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2018.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

 1. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.
 2. Wij slaan consument gegevens op die voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelling gegevens (artikel, aantal, prijs) van dat moment.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of een bestelling plaatst.

 

E-mail en nieuwsbrief

 1. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 2. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken, zoals onze andere websites.
 3. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Advertenties van Google

 1. Onze website bevat advertenties die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 2. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvraging van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan info@stichtingindra.nl